آمالگام دندان

با وجود پيشرفت های زيادی كه در زمينه علم مواد دندانی ترميمی صورت گرفته است، هنوز هم آمالگام دندان به عنوان انتخابی مناسب جهت ترميم دندان های خلفی به خصوص در حفرات وسيع مورد استفاده قرار می گيرد و بدليل حساسيت تكنيكی نسبتاً كم، خواص مكانيكی مطلوب، دوام كلينيكی و هزينه پائين، قسمت اعظمی از ترميم های دندانپزشكی را به خود اختصاص می دهد.

آگاهی نسبت به خواص مكانيكی اين ماده و كاربرد تكنيكهای مناسب جهت استفاده بهينه از اين خواص از اهميت بالايی برخوردار است. زيرا آمالگام بايد بتواند در برابر فشارهای اكلوزالی، نيروهای مضغی و بطوركلی عوامل موجود در محيط دهان پايداری كند.

عوامل متعددی می تواند بر خصوصيات مكانيكی اين ماده و در نتيجه بر طول كلينيكی ترميم دندان انجام شده تأثير بگذارد.

لذا آشنايی با خصوصيات مكانيكی اين ماده و عوامل تأثيرگذار بر آن، می تواند عمل كننده را در جهت استفاده هر چه بهتر از اين ماده و كنترل عوامل مؤثر بر اين خصوصيات تا حصول به يك ترميم ايده آل ياری دهد.

آمالگام دندان

آمالگام چیست؟

آمالگام از ابتدای قرن هفدهم جهت ترميم دندان های طبيعی به كار رفته است، ولی استعمال متداول آن از سال 1826 در فرانسه به صورت خمير نقره جيوه آغاز گشت، پس از آن در سال 1833 در ايالات متحده آمريكا با جزئي تغيير مورد استفاده قرار گرفت.

به طور كلی آمالگام تركيبی از جيوه با يك يا چند فلز ديگر است. آمالگام دندانی از مخلوط جيوه مايع با ذرات جامدی نظير نقره، قلع، مس و گاهاً روی، پالاديوم، اينديوم و سلنيوم تشكيل شده است.  تركيب اين فلزات جامد را آلياژ آمالگام می نامند.

با وجود انواع مواد باند شونده و همرنگ دندان كه مي توانند در ترميم حفرات دندانی مورد استفاده قرار گيرند، هنوز هم این ماده انتخابی بسيار مناسب در ترميم های وسيع نواحی خلفی كه از نظر زيبايی اهميت چندانی ندارند، می باشد.

ابعاد منفی وجود جيوه در آمالگام به عنوان يك عنصر سمی و آلوده كننده، استفاده از اين ماده را امروزه در بسياری از كشورهای جهان كاهش داده و حتی در برخی موارد كاملاً منسوخ نموده است.

با اين وجود در سال 1998 مجدداً انجمن دندانپزشكی و سازمان بهداشت اجتماعی ايالات متحده استفاده از آمالگام را به عنوان يك ماده ترميمی سالم تأييد نموده اند.

به طور كلی amalgam را براساس شكل ذرات آلياژ به انواع:

كروی (Spherical)، تراشه ای يا براده ای (Lathecut) و مخلوط (Admixed) تقسيم بندی می كنند.

بعلاوه این آلياژ براساس ميزان مس موجود در آن به انواع كم مس (حاوی 5 درصد وزنی يا كمتر فلز مس) يا پر مس (حاوي 13 تا 30 درصد وزنی فلز مس) تقسيم بندی می شود.

در فیلم کوتاه زیر نحوه ترمیم دندان با آمالگام قابل رویت می باشد.

خواص مكانيكی آمالگام

الف) استحكام (Strength)

نيرويی كافی جهت مقاومت در برابر شكست، خاصيت اوليه برای هر نوع ماده ترميمی است. در ترميم های آمالگام دندانی، شكست حتی در ناحيه ای بسيار كوچك، به خصوص در لبه های ترميم، سبب ايجاد خوردگی، پوسيدگی ثانويه و همچنين شكست درمان در دراز مدت می گردد.

لذا استحكام آمالگام از جمله خواص مكانيكي مهم اين ماده محسوب می شود.

انواع مختلفی از استحكام برای آمالگام تعريف شده است كه از جمله آنها می توان به:

  • استحكام فشاری (Compressive Strength)
  • استحكام كششی (TensileStrength)

اشاره نمود و عبارت است از حداكثر نيرويی كه آمالگام می تواند قبل از شكست، تحت فشار يا كشش تحمل نمايد. استحكام فشاری مطلوب ترين و مقاوم ترين نوع استحكام اين ماده می باشد.

زيرا آمالگام در كشش و برش ضعيف است و به همين جهت، حفره به صورتی طراحی می گردد كه بيشترين ميزان نيروی فشاری و كمترين مقدار نيروی كششی و يا برشی بر ترميم وارد شود.

طبق دستورالعمل شماره 1 انجمن دندانپزشكی آمريكا (ADA)، حداقل استحكام فشاری پذيرفته شده برای يك نمونه استوانه ای آمالگام كه يك ساعت پس از سخت شدن، تحت نيروی فشاری با سرعت 0/25 ميلی متر بر دقيقه قرار می گيرد 80 مگاپاسكال می باشد.

براين اساس آمالگام های كروی با مس بالا در مقطع زمانی 1 ساعت پس از تركيب با جيوه، بالاترين استحكام فشاری را دارا هستند كه مقدار آن بيش از 250 مگاپاسكال می باشد. در حاليكه استحكام كششی اين آمالگام ها تنها كسری از استحكام فشاری آنهاست. (50 مگاپاسکال)

ب) خزش (Creep)

خزش به مفهوم تغيير شكل وابسته به زمان يك ماده تحت نيروی استاتيك و يا يك فشار مداوم می باشد.

حتی پس از آنكه آمالگام به طور كامل سخت شد، به علت دارا بودن خاصيت لزج كشسانی (Visco – Elastic) تحت بارهای ايستايی (Static Loads) در مدت زمان طولانی دچار خزش می شود. حداكثر ميزان قابل پذيرش خزش آمالگام 3 درصد می باشد.

بالاترين ميزان خزش معادل 3/6 درصد در نوعی آلياژ تراشه ای با مس پایین و كمترين مقدار (0/05%  تا 0/09% )، در آلياژهای كروی با مس بالا ديده می شود.

به طور كلی بين ميزان خزش و مقدار شكستگی لبه اي آمالگام در كلينيك رابطه مستقيمی وجود دارد.

لازم به ذكر است كه كاهش ميزان خزش در آمالگام هاي با مس بالا، سبب افزايش تردي آن و كاهش ميزان تحمل فشارها در نقاط تماس آمالگام مي گردد كه اين مشكل را مي توان با بكار بردن يك ماده با استحكام نسبتاً زياد در زير آمالگام (موسوم به Base) جهت بهبود تحمل استرس هاي كششی وارده تا حد زيادی برطرف نمود.

ج ) تغييرات ابعادی (Dimensional Change)

آمالگام دندانی می تواند منبسط و يا منقبض شود. به تغييرحجم توده آمالگام تغييرات ابعادی آمالگام گويند. آمالگام های جديد كه بوسيله آمالگاماتورهای مكانيكی تهيه می شوند، عموماً پس از تهيه، كاهش حجم پيدا می كنند.

انقباض اوليه در اين آمالگامها كه پس از مدت كوتاهی (20 دقيقه اول) واقع می شود، مي تواند در نتيجه حل شدن جيوه در ذرات آلياژ باشد. پس از اين مرحله آمالگام مجدداً منبسط می شود اما نهايتاً تغيير حجم آمالگام بصورت منفی است كه حاصل تشكيل تدريجی تركيبات بين فلزی در توده آمالگام است.

تغييرات ابعادی در آمالگام پس از 6 تا 8 ساعت تقريباً متوقف شده و پس از گذشت 24 ساعت به ثبات نهايی خود می رسد.

تنها استثناء در اين مورد، تغييرات ابعادی است كه در نتيجه تماس آلياژهای حاوی روي با رطوبت در خلال تهيه و يا به كار بردن ماده در دهان بوجود می آيد كه به آن انبساط تأخيری (Expantion Delayed) نيز می گويند.

طبق دستورالعمل شماره 1 انجمن دندانپزشكی آمريكا (ADA) مقدار تغييرات ابعادی بايد در محدوده 20 ميكرومتر بر سانتی متر باشد. ثابت شده است كه در اين محدوده تغيير حجم، هيچ ارتباطی مابين موفقيت كلينيكی و مقدار تغييرات ابعادی اندازه گيری شده وجود ندارد.

به طور كلی بيشترين تغييرات ابعادی را آلياژ تراشه ای با مس پایین دارد و مقدار آن برابر 19/7 ميكرومتر بر سانتی متر می باشد. كمترين تغيير ابعادي برابر 1/9 ميكرومتر بر سانتي متر است كه مربوط به آلياژ مخلوط با مس بالاست.

عکس opg پرکرده کی با آمالگام

د) خوردگی (Corrosion)

به طور كلی خوردگی، يك تخريب ساختاری پيشرونده در فلزات به دلايل شيميايی و يا الكتروشيميايی در محيط اطراف آن فلزات می باشد.

خوردگی های وسيع در توده آمالگام می تواند سبب افزايش خلل و فرج (Porosity)، كاهش پيوستگی لبه ای ترميم، كاهش مقاومت آمالگام و آزاد شدن تركيبات فلزی به محيط دهان گردد.

هر دو نوع (كم مس و پر مس) در معرض دو نوع خوردگی قرار می گيرد.

انواع خوردگی عبارتند از:

  1. خوردگی شيميايی: به بيشترين ميزان قابل مشاهده روی سطح اكلوزال روی مي دهد و لايه تغيير رنگ يافته نازكی از سولفيد نقره سياه رنگ در اين محل تشكيل می شود. در آمالگامهای پر مس، در سطح ترميم، لايه تغيير رنگ يافته، حاوی اكسيد مس است.
  2. خوردگی الكتروشيميايی: يكی از روندهای مهم خوردگي بوده و قابليت وقوع در هر نقطه از داخل يا خارج آمالگام دندانپزشكي سخت شده را دارا است.

اين نوع خوردگی در هر نقطه ای كه مناطق مختلف از نظر شيميايی به صورت كاتد و آند عمل می نمايند، روی می دهد.

عمل فوق محتاج ارتباط بين اين مناطق مختلف با نوعي جريان الكتريكي درحضور گونه اي الكتروليت است كه معمولاً بزاق مي باشد.

آند دچار خوردگي شده و محصولات واكنش محلول و يا نامحلول توليد مي نمايد.

در صورتی كه آمالگام دندانپزشكی در تماس مستقيم با ترميم فلزی مجاور مثلاً روكش طلا باشد، در جريان خوردگی، نقش آند را ايفا خواهد نمود.

اين نوع خوردگی الكتروشيميايي اصطلاحاً خوردگی گالوانيك خوانده می شود.

ذرات آلياژ باقی مانده معمولاً به عنوان قوی ترين كاتدها عمل می نمايند.

فازهای حاصل از واكنش جيوه-قلع يا قلع-مس به ترتيب در آمالگام های كم مس و پر مس به عنوان قوی ترين آندها مطرح است.

با تجمع پلاك بر روی آمالگام، اكسيژن محيط كاهش يافته و يون هيدروژن بيشتري تجمع پيدا مي كند كه باعث رفتار آندی شديدتر و خوردگی در آن منطقه می گردد.

در تركها يا شيارهای موجود در ترميم نيز به همين دليل خوردگی ايجاد می شود.

(خوردگی شياری) نواحی در معرض تنش داخل توده آمالگام نيز تمايل بالاتری به خوردگی نشان می دهند (خوردگی ناشی از تنش)

کلام آخر

به نظر می رسد كه استفاده از آمالگام های پر مس كروی به جهت دارا بودن خصوصيات مكانيكی ايده آل (استحكام بالا، تغييرات ابعادي كم، خوردگی و خزش پائين) نسبت به ساير انواع آمالگام های دندانی جهت ترميم دندانهای خلفي به خصوص در حفرات وسيع مزيت بيشتری داشته باشد.

سابقه استفاده از این ماده براي ترميم دندان به بيشتر از يك قرن می رسد و اين ماده ترميمی طی سالها، پرمصرف‌ترين ماده شناخته شده دندانی بوده است.

در طول قرن اخير، پژوهش و تحقيق درباره كيفيت آمالگام دندانی ادامه داشته و تدوين استاندارد اين ماده توسط مراكز معتبر علمی و بين‌المللی صورت پذيرفته است و از آن پس، لازمه استفاده از هر نوع آمالگام دندانی، داشتن تاييديه و گواهی مجاز بوده است.

سالیان زیادی است که آمالگام جهت ترمیم دندانهای خلفی مورد استفاده قرار می گیرد که این ماده دارای خصوصیات مطلوبی نظیر سهولت کاربرد، خواص فیزیکی مناسب، سیل خوذ به خودی، سازگاری بیولوژیک، طول عمر کلینیکی و هزینه مناسب می باشد.

از جمله معایب آمالگام، شکنندگی در ضخامتهای کمتر از دو میلی متر تحت فشارهای جونده، پایین بودن استحکام کششی و عدم اتصال به نسج دندان می باشد.

لذا بی توجهی در هر یک از مراحل تهیه و ترمیم حفره می تواند شکست درون توده آمالگام بیانجامد.

همواره  شاد و سلامت باشید

مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی دکتر زهرا طهوری فوق تخص ایمپلنت دندان

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به سوال امنیتی پاسخ دهید ؟ *