درمان کانال ریشه ( RCT = Root Canal Therapy )

درمان کانال ریشه دندان یا روت کانال تراپی عبارت است از درمان دندان هایی که پوسیدگی آن وسیع است و به عصب دندان رسیده است.

درمان ریشه به جهت حذف درد یا عفونت از داخل دندان بوده و هدف ما نگهداری دندان شما به جای کشیدن دندان و جایگزین کردن آن با دندان مصنوعی است.

تعداد کانالهای موجود در ریشه های هر دندان با دندان دیگر فرق می کند، به طوری که دندان های جلو معمولاً یک یا دو کانال و دندان های عقب سه یا چهار کانال دارند.

اما روند آن به طور کلی برای دندان ها یکی است.

به این صورت که  بعد از انجام بی حسی، حفره ای داخل تاج دندان ایجاد می شود و خارج کردن پالپ، تمیز کردن و شکل دادن کانال دندان تا انتهای ریشه انجام می شود و سپس فضای داخل کانال ها با مواد پر می شود.

در تمامی مراحل، طول وسایل به کار برده شده تا انتهای کانال توسط رادیوگرافی و وسایل دیجیتالی کنترل می گردد.

و در نهایت تاج دندان پانسمان شده و جهت ترمیم و یا روکش کردن دندان وقت دهی می گردد.

دانستنی های عصب کشی یا درمان کانال ریشه

مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس