درمان کانال ریشه ( RCT = Root Canal Therapy )

درمان ریشه دندان یا روت کانال تراپی عبارت است از درمان دندان هایی که پوسیدگی آن وسیع است و به عصب دندان رسیده است. درمان ریشه به جهت حذف درد یا عفونت از داخل دندان بوده و هدف ما نگهداری دندان شما به جای کشیدن دندان و جایگزین کردن آن با دندان مصنوعی است. تعداد کانالهای موجود در ریشه های هر دندان با دندان دیگر فرق می کند؛ به طوری که دندانهای جلو معمولاً یک یا دو کانال و دندانهای عقب سه یا چهار کانال دارند. اما روند آن به طور کلی برای دندان ها یکی است به این صورت که  بعد از انجام بی حسی، حفره ای داخل تاج دندان ایجاد می شود و خارج کردن پالپ، تمیز کردن و شکل دادن کانال دندان تا انتهای ریشه انجام میشود و سپس فضای داخل کانالها با مواد پر میشود. در تمامی مراحل، طول وسایل به کار برده شده تا انتهای کانال توسط رادیوگرافی و وسایل دیجیتالی کنترل می گردد و در نهایت تاج دندان پانسمان شده و جهت ترمیم و یا روکش کردن دندان وقت دهی می گردد.

دانستنی های عصبکشی یا درمان کانال ریشه

مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس